Quản lý tài chính với phần mềm quản lý online của WEB NHÀ THUỐC

100++ NHÀ THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ Việc quản lý tài chính nhà thuốc rất cần phần mềm hỗ trợ. Phần mềm này cho phép bạn lập các báo cáo doanh thu/lợi nhuận, tổng hợp số liệu về hàng nhập, hàng xuất và dòng tiền theo khoảng thời gian bạn mong muốn.[…]